IPC

1

Illegal Personal Contact With An Opponent


Wystawa  „ILLEGAL PERSONAL CONTACT WITH AN OPPONENT” , London
MARIA STENFORS Gallery

Trzonem wystawy jest performatywny turniej koszykówki.
Dwie zamaskowane drużyny ubrane w identyczne stroje odegrały mecz na jeden kosz, w trakcie którego nie tylko problemem było rozpoznanie przeciwników ale i sojuszników.
Całość zdokumentowana z perspektywy pierwszej osoby znalazła się w centralnej części wystawy. Otoczona obiektami stworzyła instalację czerpiąc z mechaniki stadionowych stref kibica. Obszar ten to niebezpieczne miejsce gdzie fani z obsesja i pożądaniem oglądają konflikt jaki ma miejsce na boisku.

Maria Stenfors ma przyjemność przedstawić pierwszy solowy występ Norberta Delmana w galerii. Delman zmieni przestrzeń galerii na trzy symboliczne obszary: widz jest witany fotografią pozbawionej powietrza piłki, która zakrywa twarzy mężczyzny; następna jest powierzchnia turniejowa z siatką do koszykówki, poniżej której instalacja wideo wyświetla grę z udziałem dwóch zamaskowanych zespołów; wreszcie trzecia strefa, zawierająca trybuny dla widzów do biernego przyglądania się rozwojowi konfliktu.

Delman, urodzony w Polsce w 1989 roku absolwent Warszawskiej pracowni Mirosława Bałki, przygląda się, jak media i komunikacja masowa stworzyły przepaść pokoleniową, ze strachem przed porażką prowadzącym do pragnienia przemiany.Przeciwstawność między wygraną a przegraną doprowadziła Delmana do badania ambicji, rywalizacji, gry i wojny, jak również lęku przed porażką i odrzuceniem. Korzystanie z sygnałów, alarmów i komunikatów tworzy ostrzeżenie przed nieznaną grozą i dodatkowo zwiększa poczucie niestabilności. Panika pojawia się w klimacie, w którym trudno jest ustalić potencjalne ryzyko, kto jest “tym dobrym” i gdzie ostatecznie znajduje się władza. Różnice w postrzeganiu tworzą klimat, w którym komunikacja jest ostatecznie niemożliwa.

Rozmieszczenie przez Delmana różnorodnych nośników, takich jak wideo, rzeźby, znalezione przedmioty, instalację i performance, choć początkowo pozornie wydaje się być schizofreniczne, dostarcza kolejnych dowodów na niepokoje, napięcia i wielopłaszczyznowy charakter współczesnej egzystencji. Przedmioty, jak również pauzy między nimi, tworzą zmysłowe otoczenie, która jest zarówno osobiste, jak i zbiorowe, wywołując emocjonalną reakcję obawy i niepokoju.

Exhibition  ”ILLEGAL PERSONAL CONTACT WITH AN OPPONENT”, London
MARIA STENFORS Gallery

The core of the exhibition is a performative basketball tournament. Two masked team dressed in identical outfits played a one-basket match, during which the problem was not only identifying enemies, but also allies. The whole thing, documented from a first person perspective, was included in the central part of the exhibition. Surrounded by objects, it created an installation deriving from the mechanics of stadium fan zones. This area is a dangerous place where fans watch with obsession and lust the conflict taking place on the pitch.

Maria Stenfors is delighted to present Norbert Delman’s first solo show at the gallery. Delman will transform the gallery space into three symbolic areas: the viewer is greeted with a photograph of a deflated ball masking a man’s face; then, a tournament area with a basketball net below which a video work displays a game involving two masked teams; and finally, a third zone comprising a grandstand for viewers to passively watch the conflict unfold.

Born in Poland in 1989, and a graduate of Miroslaw Balka’s studio in Warsaw, Delman explores how media and mass communication has created a generational rupture, with the fear of failure leading to the desire for transformation. The opposition between winning and losing has lead Delman to examine ambition, rivalry, games and war, as well as the fear of failure and rejection. The use of signals, alarms and messages create warnings of an unknown terror, and heightens the sense of instability further. Panic arises in a climate where it is hard to determine who the ‘good guy’ is, the risks involved and where the power ultimately lies. Differences of perception create a climate where communication is ultimately impossible.

Delman’s placement of diverse media, such as video, sculpture, found objects, installation and performance, though initially seemingly schizophrenic, provides further evidence of the anxieties, tensions and multi-faceted nature of contemporary existence. The objects, and the pauses between them, create a sensory environment that is both personal and collective, evoking an emotional response of apprehension and disquiet.

mariastenfors.com
fadwebsite.com-review
wsimag.com/art
artdaily.com/news
contemporarylynx
Norbert Delman, installation view, „Illegal Personal Contact with an Opponent”, 2015, Courtesy Maria Stenfors, Photography: Matthew Booth

nd-scene2015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_7941

2015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_8006

2015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_79462015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_79952015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_7978

2015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_79912015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_79812015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_79822015-03-18-Maria-Stenfors-IMG_7969