Transfer

Delman_trans2
TRANSFER
Kurator: Adrian Chorębała
Rondo Sztuki, KatowiceW czasach ponowoczesnych jasny podział na to co ludzkie, a należące do świata maszyn, rzeczywistości wirtualnej czy tez świadomości poza-humanistycznej powoli się rozmywa. Wyraźna opozycja ja jako podmiot kontra świat zewnętrzny traci swoje znaczenia. Norbert Delman tropi ślady nowej podmiotowości w swojej najnowszym projekcie. „Transfer” jest właśnie takim przejściem pomiędzy dwoma stanami doprowadzając do podważenia statusu podmiotu i wpisując się tym działaniem w nurt posthumanizmu. A dokładnie w jego krytyczną odmianę.
Jak tłumaczy Roman Lewandowski w swojej książce: „Efekt pasażu. Konfrontacje i negocjacje tożsamości we współczesnych praktykach artystycznych.”: „(…) krytyczny posthumanizm, który – według Moniki Bakke – „nie uznaje wielkich hierarchicznych podziałów takich jak natura/kultura/człowiek/maszyna, człowiek/zwierzę itp., i nie charakteryzuje się ani technofilią, jak transhumanizm, ani technofobią jak neoliberalny biokonserwatyzm.” Transfer” jest postnowoczesnym rytuałem przejścia. Wpisuje się w dotychczasową praktykę Norberta Delmana kontynuując jego rozważania na temat istoty bycia w świecie poza cielesnością, poza rzeczywistością. Artysta karmiąc się wątkami znanymi z „Black mirror” czy „Her” zadaje pytanie czy człowiek jest w stanie wygenerować świadomość, która dorówna ludzkiej, a nawet ją przewyższy?

In post-modern times, the clear division between what is human and what belongs to the world of machines, virtual reality, or non-human consciousness is slowly blurring. The clear opposition I-as-a-subject versus the outside world loses its meaning. Norbert Delman tracks the traces of new subjectivity in his latest project. “Transfer” is exactly such a transition between the two states; it undermines the status of the subject and becomes a part of the posthumanism trend – or the critical version of it, to be precise. As Roman Lewandowski explains in his book The Passage Effect. Identity Confrontations and Negotiations in Contemporary Artistic Practices, “… critical posthumanism, which – according to Monika Bakke – <<does not recognize great hierarchical divisions such as nature/culture/human/machine, human/animal, etc. and is characterized by neither technophilia (like transhumanism) nor technophobia (like neoliberal bio-conservatism)>>”. “Transfer” is a postmodern rite of passage. It is part of Norbert Delman’s current practice, continuing his reflection on the essence of existing in a world outside of corporeality, beyond reality. The artist, feeding on themes known from “Black Mirror” or “Her”, asks the question of whether a man is able to generate an artificial consciousness that will match the human one – or even surpass it.

Delman_trans1 Delman_trans4 Delman_trans5
Delman_trans3