S.P.A

Screen-Shot-2019-02-11-at-12.53.12


S.P.A
Kuratorka: Katarzyna KrysiakNa czas wystawy Norberta Delmana, przestrzeń Galerii Foksal zostanie zmieniona w gabinet odnowy biologicznej. W swojej pracy artysta odnosi się do wielu kluczy wizualnych kojarzonych z kulturą SPA, akupunkturą, koreańskim Su Jok czy chińskim Gua Sha. Stworzony we wnętrzu galerii gabinet SPA ma stać się miejscem, w którym poddane masażom oczyszczającym ciało będzie mogło uwolnić się od ciężaru relacji w przestrzeni, wejść w trans. Ostatecznie masaż-trans-wystawa ma rozluźnić masowanego i usunąć ból powstały poprzez pielęgnowanie traum czy fetyszyzację dolegliwości, ma doświadczyć swoistego katharsis. Aby doznać uwolnienia od cierpienia, odreagować zablokowane napięcie, pozbyć się stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń, czasem trzeba bodźca silniejszego niż sami sobie jesteśmy w stanie dostarczyć.

Zdaniem artysty społeczeństwo polskie jest przyblokowane. Energia przestała przez nie swobodnie przepływać, skanalizowała się natomiast wewnątrz, tworząc ogniska bólu, z którym, jako naród, nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić. Obywatele poddawani z różnych stron wpływom czasem bardzo radykalnych ideologii od pewnego czasu przejawiają silną polaryzację postaw. Napięcie i stres narastają na dobre eliminując ze społeczeństwa jedną z podstawowych wartości, jaką jest wspólnota. Delman diagnozuje, że jeżeli nie przełamiemy impasu i nie uwolnimy zablokowanej energii, nie poddamy się bolesnym zabiegom na własnym „ciele” i nie wyjdziemy poza strefę komfortu, pozostanie nam ciągłe znieczulanie się, kreujące złudzenie braku problemu, do którego w końcu przywykniemy i utkniemy w iluzorycznie komfortowym status quo.

Artysta poddaje się bolesnym metodom oczyszczania ciała, które poprzez tworzenie stanów zapalnych mają doprowadzić do uwolnienia nagromadzonej energii. Uważa, że współczesne polskie realia stały się całkowicie niesprzyjające stabilnemu funkcjonowaniu i w eskapicznym geście poszukuje sposobu odchorowania i uwolnienia. Delman zastanawia się czy kontakt z dziełem może mieć podobne działanie relaksacyjne oraz wyzwalające i czy ostatecznie sztuka w swojej funkcji może oczyszczać z napięć społecznych.

For the time of Norbert Delman’s exhibition, the space of Galeria Foksal will be changed into a wellness salon. In his work, the artist refers to many visual keys associated with spa culture, acupuncture, Korean Su Jok, or Chinese Gua Sha. The spa salon created inside the gallery is to become a place where the body, being subjected to cleansing massages, will be able to free itself from the burden of relationships in space, to enter a trance. Ultimately, the aims of this massage-trance-exhibition are to loosen the massaged person and remove the pain created by nurturing traumas or fetishizing ailments, and to allow this person to experience a kind of catharsis. To experience a release from suffering, relieve blocked tension, get rid of suppressed emotions, constricted thoughts and ideas, we sometimes need a stronger stimulus than can be provided by ourselves.

According to the artist, Polish society is blocked. Energy had ceased to flow freely through it and instead it channelled itself inside, creating outbreaks of pain, with which, as a nation, we are unable to cope. Citizens who had been subjected to various influences from – sometimes very radical – ideologies have for some time been manifesting a strong polarization of attitudes. Tension and stress are rising, permanently eliminating from the society one of the fundamental values, namely community. Delman diagnoses that if we do not break the impasse and free the blocked energy, if we do not undergo painful procedures on our own “body” and we do not go out of the comfort zone, we will be left with constant anaesthesia that create the delusion of a lack of problems, to which we will eventually get used to and get stuck in an illusorily comfortable status quo.

The artist succumbs to painful body-cleansing methods, which, through creating inflammatory states, are to lead to the release of accumulated energy. He believes that the contemporary Polish realities have become completely unfavourable for stable functioning and, in an escapist gesture, he is looking for a way to convalesce and free himself. Delman wonders if contact with the work can have a similar relaxing and liberating effect, and whether art in its function can ultimately help cleanse from social tensions.
DELMAN DELMANDELMAN_BGF9511_DELMAN

_BGF9508_DELMANDELMAN