red/blue

strona44

red/blue
dzieki uprzejmości Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
foto. Barbara Kubska

http://www.bwa.katowice.pl/p/626/proba_sil__zapraszamy_do_zwiedzania_wystawy/

Rzeźby prezentowane na wystawie są próbą zilustrowania napięć pomiędzy dwoma ciałami komparatywnie do siebie nastawionymi. Inspirowane kontaktowymi sportami takimi jak zapasy czy MMA. Stan silnego emocjonalnego napięcia jak towarzyszy sytuacjach realnego zagrożenia oraz sportowej walki doprowadza do fizycznej reakcji ciała.
Rzeźby są w momencie konfrontacji ich dynamik sugeruje spotkanie. to spotkanie z nowym niebezpiecznym światem z brakiem zaufania i ryzykiem jakie niesie ze sobą obecność innego obiektu-człowieka w tej same przestrzeni. To ostatnie bezwarunkowy odruch który nam pozostał z czasów przed-interentu. Ostatecznie to pomniki konfrontacji, wspomnienie kontaktu fizycznej relacyjności. Prace w całości są stworzone z materialów syntetycznych, bawią się współcześnie dostępnymi materiałami takimi jak pianki, gumy plastiki.  Ich dynamiczna elastyczna sylwetka to tylko szkic ciała.

“Moja praca jest wglądem w przyszłość, narracją konfliktu zachodzącego między różnymi cielesnościami przyszłości. Tworząc tę pracę zastanawiałem się w jakich czasach żyją te ww. cielesności i jaka możliwa byłby ich relacja z otoczeniem. Są to formy wizualizacji strachów jakie jawią się na horyzoncie. Obawy o to, z czym człowiek będzie się musiał zmierzyć, aby przetrwać. Uważam, że ludzkość przetrwa wszystko. Może nie w takiej liczebności, może w innym kształcie, w innym otoczeniu, ale przetrwa. Być może ta myśl jest dla mnie bardziej przerażająca, niż myśl o wyginięciu.”

The sculptures presented at the exhibition are an attempt to illustrate the tension between two bodies that are competitively oriented towards each other. They are inspired by contact sports such as wrestling or MMA. The state of a strong emotional tension that accompanies situations of real danger as well as sports fights leads to a physical reaction of one’s body. The sculptures are at the moment of confronting their dynamics, which suggests some kind of contact: it is the contact with a new dangerous world with a lack of trust and the risk caused by the presence of another object/human in the same space. This is the last unconditional reflex that has remained in us since the pre-Internet times. Ultimately, they are monuments of confrontation, a memory of contact and physical relation. The works are made entirely of synthetic materials, they play with the contemporarily available materials such as foam, plastic, and rubber. Their dynamic, elastic figure is only a sketch of one’s body.

“My work is an insight into the future, a narrative of the conflict that will take place between the various corporeities of the future. When creating this work, I was wondering about the times the above-mentioned corporeities will be living in and how would their relationship with the environment look like. They are the forms of visualizing the fears that are appearing on the horizon; the concerns about what a man will have to face to survive. I believe that humanity will survive everything. Maybe not in such numbers, maybe in a different shape, in a different environment, but it will survive. Perhaps this thought is more frightening to me than the thought of extinction.”

strona445