Biennale

bienbiche17

Biennale de la bitche:

Narkoza tlenowa to zjawisko powstało z w wyniku przedawkowania tlenu, zjawisko to powstaje między innymi u nurków którzy w wyniu błędu doznają narkozy pod wodą i potrafią w euforii porzucić butle z tlenem. Praca przygotowana na biennale to pływająca fotografia tabletki wzorowanej na popularnych narkotykach. Stworzona tabletka to czysty tlen. Z powodu globalnego ocieplenia i podnoszącego się poziomu wód, wyspa na której dzieje się biennale co roku zmnejsza swoją powieszchnie obszaru nad poziomem morza. Ostateczne wszystko musi znaleźć się pod wodą. Ta pływająca boja/zdjęcie to wskazówka jak narkotyk należy zażyć aby odnaleźć się w nowym podwodnym- straconym świecie.

Biennale de La Biche jest najmniejszym biennale sztuki współczesnej na świecie. Do jego pierwszej edycji twórcy i kuratorzy projektu, Alex Urso i Maess Anand, wybrali czternastu artystów z całego świata. Mimo dzielących ich różnic, każdy uczestnik został poproszony o wymyślenie dzieła sztuki będącego w stanie współistnieć z miejscowym otoczeniem, czyli urokliwą karaibską wyspą Ilet de La Biche. Tytuł wybrany do edycji 2017 brzmi “W krainie”.To zdanie, zawieszone i nieprecyzyjne, chce być sugestią, zachętą do uchwycenia istoty wyspy jako geograficznie odosobnionego miejsca, ale przede wszystkim miejsca odległego od wszelkich ograniczeń i konwencji współczesnego systemu sztuki. Lokalizacja jest ponadto miejscem przejściowym, ponieważ powoli zanika; ze względu na wzrost poziomu mórz wyspa bowiem stopniowo się zanurza, a w ciągu kilku dziesięcioleci zniknie całkowicie.Artyści zostali więc zaproszeni do zinterpretowania koncepcji nie-miejsca, opracowując pracę mogącą odzwierciedlać przemijanie czasu i absolutną niepewność, którym to wyspa jest obecnie poddawana. Same prace nie stają się już zatem monumentalnymi i trwałymi fragmentami na osi czasu historii sztuki, tylko bardzo delikatnymi, rozpadającymi się elementami, dzielącymi ograniczenia ze światem, do którego należą.

Oxygen narcosis is a phenomenon occuring from oxygen overdose, this phenomenon happens, among other, to divers, who suffer it under water as a result of an error and can euphoricly abandon their oxygen tanks. The work prepared for the biennale is a floating photograph of a tablet modeled on popular drugs. The created tablet is pure oxygen. Due to global warming and rising sea levels, the island which annualy hosts the biennale is decreaasing its area above sea level. Everything will finally end under water. This floating buoy/image is a clue which drug should one take to find himserf/herself in a new underwater-lost world.

Biennale de La Biche is the smallest contemporary art biennale in the world. For its first edition, Alex Urso and Maess Anand, the project’s founders and curators, have selected fourteen artists from all over the world. Although differing from one another, each participant was asked to conceive an artwork able to coexist with the environment of the location: the enchanting Caribbean island of Ilet de La Biche.The title chosen for the 2017 edition is In a land of. This sentence, suspended and imprecise, wants to be a suggestion, an incentive to grasp the essence of the island as a geographically isolated place, but above all, a spot distant from all the limits and conventions of the contemporary art system. Moreover, the location is a transitory place, because it is slowly disappearing: due to the rising sea levels, the island is in fact gradually submerging, and in a few decades, it is destined to disappear.The artist has been, therefore, invited to interpret the concept of a non-place, elaborating a work that can reflect the transience of time and absolute insecurity to which the island is currently subjected. Thus, the artworks themselves are no longer becoming monumental and durable fragments in the time line of art history, but fragile elements that decay, following the limits of the world they belong to.

World’s Smallest Biennale Drops Anchor on Caribbean Islet

 

Biennale de La Biche. Najmniejsze biennale świata

Biennale de La Biche. Najmniejsze biennale świata

www.exibart.com/notizia

www.theguardian.com/biennale-de-la-biche

www.artemperor.tw

www.dailybest.it/pittura