25 minutes

Norbert Delman

25 minutes before anihilation

Wystawa „Augmented City” w  Asia contemporary art platform NON Berlin

https://vimeo.com/192810506
„Augmented city” to fizyczny bieg przez wirtualną rzeczywistość. Za pośrednictwem wyświetlonej przez rzutnik projekcji widzowie zostają oprowadzeni po Warszawie. Kluczowym elementem pracy jest dynamiczna forma prezentacji miasta z perspektywy pierwszej osoby. Artysta porusza się po bieżni. Bieżnia podłączona jest do scrolla w myszce komputerowej. W zależności od szybkości biegu prowadzącego, prezentacja przewija się w innym tempie. Artysta biegnąc lub zatrzymując się i łapiąc oddech, wpływa na przyspieszanie lub zwalnianie zwiedzania. Obrazuje to zależność między cielesnością i światem wirtualnym. Prowadzący, poza wysiłkiem fizycznym, jest równocześnie sprzężony z wyświetlającą się na ekranie topografią miasta, której kolejne elementy wymuszają na nim silniejszą lub bardziej zdystansowaną reakcję.

Praca 25 minut przed anihilacją, to wizualna podróż przez szczytowy moment napięcia pomiedzy różnymi środowiskami warszawskimi. Miasto jest pełne walki i próby zawładnięcia przestrzenią pulibczną przez określone grupy. Zaraz dojdzie do zderzenia do zapadnięcia się rzeczywsitości ponieważ napięcia są już ostateczne a grupy ze sobą walczące szukają konfrotnacji.

Oprowadzanie po mieście trwa około 30 minut. W tym czasie artysta pokazuje widzom Warszawę z osobistego punktu widzenia, wybiera znaczące elementy kompozycji. Obserwujemy więc perspektywę Warszawiaka, który odnosząc się do swojej młodości i czasu dorastania, kiedy był blokersem, oraz funkcjonowania w postkomunistycznym kraju po ‘89 roku, własnym ciałem napędza parokilometrową wirtualną, emocjonalną kompozycję o Warszawie. Nie jest ona narracyjnym zwiedzaniem, ale próbą pokazania napięć i problemów z jakimi zmagają się obecnie ludzie w Polsce i w Warszawie.

 

Exhibition ”Augmented City”  in Asia contemporary art platform NON Berlin

„Augmented city” is a guided tour through Warsaw based on physical run through virtual reality mediated by projected recording. Key element is the dynamic form of depicting the city from first person perspective. The artist moves on the track. Track is connected to computer mouse’s scroll. Depending on a speed of the run, presentation is projected in a different pace. Artist controls the intensity of sightseeing: he can speed up the tempo, slow down or stop to take a breath. It shows the connection between body and virtual reality. Apart from the bodily effort, Delman is also constantly responding to projected topography of the city, which can demand strong and more direct or distant reaction.

The work 25 minutes before the annihilation is a visual journey through the peak tensions between the various Warsaw milieus. The city is full of struggle and attempts to capture public space by specific groups. There will soon be a collision, the collapse of reality, because the tensions are already ultimate and the groups fighting each other are seeking confrontation.

The tour takes around 30 minutes. During this time Delman is able to show Warsaw only from his personal point of view, he chooses subjectively meaningful elements of the composition. Presented perspective is the one of a person born in Warsaw, who recalls his childhood, block of flats’ adolescence and functioning in post-communist country after ‘89. A couple of kilometers of virtual, emotional composition about Warsaw, propeled by his own body, is not a narrative tour but an attempt to show tensions and problems, that are present in experience of citizens of this city and country.

1a 2a 3a 4a 7a 6a