Flame

5

Flame_props


Wystawa  „Flame_props” Galeria Labirynt 2, Lublin
Kurator Izabela Bartkowiak

“Norbert Delman próbuje znaleźć podobieństwa pomiędzy niewidzialnymi zagrożeniami świata wirtualnego i rzeczywistego. Artysta przyjmuje stanowisko biernego obserwatora, przyglądając się zjawisku powszechnego strachu przed wirusami oraz mechanizmom obronnym przyjmowanym przez ludzi. Swoje obserwacje przekształca artystycznie. Zestawia estetykę wirtualną i fizyczną, zadając pytanie o bezpieczeństwo, czy raczej o lęk przed jego brakiem. Tytuł wystawy nawiązuje do nazwy jednego z najbardziej skomplikowanych złośliwych oprogramowań na jakie do tej pory natrafiono, potrafiącego, m.in. wykonywać regularne zrzuty ekranów czy nagrywać rozmowy toczące się w pobliżu komputera. Główną ideą przyświecającą artyście jest odtworzenie atmosfery niepewności, strachu, obawy przed czymś niewidzialnym, niezrozumiałym i nieznanym, które towarzyszą nam na co dzień.”

 

 


Exhibition  “Flame_props” Gallery Labirynt 2, Lublin
Curated by Izabela Bartkowiak

‘Norbert Delman tries to find similarities between the invisible threats of the virtual and real world. The artist takes the position of a passive observer, looking at the phenomenon of widespread fear of viruses and defense mechanisms adopted by the society. He artistically transforms his observations and juxtaposes virtual and physical aesthetics, raising questions about security, or rather the fear of lack of it. The exhibition’s title refers to the name of one of the most sophisticated malicious software encountered so far, which was able to, among other things, perform regular screenshots or record conversations taking place in the computer’s vicinity. The artist’s main idea is to recreate the atmosphere of uncertainty, fright, fear of something invisible, incomprehensible and unknown, that accompany us every day.’

5 6 7 1 2 3 4 10257595_777047982344211_1415029093498507694_o 1836596_777048042344205_7446850965930149426_o agif