Adaptation

1501391_384675955057945_2797824727633346672_o

Przystosowanie obronne / Defence adaptation


Wystawa  „Przystosowanie obronne”, Toruń
Milość Gallery
Potencjalny atak, konflikt, czy sytuacja kryzysowa mogą pojawiać się na różnych polach funkcjonowania społecznego i czysto biologicznego. Poczucie lęku i strach przed zagrożeniem wyzwala w nas potrzebę przedwczesnego reagowania i zapobiegania ewentualnym wydarzeniom. Prewencja daje poczucie kontroli. Atak może pojawić się w każdym miejscu i o każdej porze. Boimy się tego, czego nie znamy. Zagrożenie ma swoje źródła zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. To samo dotyczy systemu obrony.

Norbert Delman, zakreślając spektrum potencjalnych zagrożeń, proponuje airsoftową rozgrywkę. Jest to paramilitarna gra wykorzystująca broń typu ASG (Air Soft Gun), będącą repliką broni palnej, używanej podczas ćwiczeń taktycznych i treningów. Dlatego też wystawa przyjmuje formę performatywną i szkoleniową. Jej tytuł odnosi się do przedmiotu nauczanego kiedyś w szkołach ponadgimnazjalnych, obejmującego szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. W tym przypadku słowo „przysposobienie” zostało zamienione na „przystosowanie”, akcentując napięcie pomiędzy własnymi potrzebami, a wymaganiami otoczenia.

Mechanizm obronny uaktywnia się w momencie ataku, ale poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa jest naturalnym elementem codzienności. Przystosowanie obronne jest procesem zmierzającym do wypracowania cech pozwalających na przetrwanie w danym środowisku lub w danych warunkach. Jednocześnie pozostaje ciągłym treningiem umożliwiającym gotowość do podjęcia natychmiastowej reakcji.

Atak i obrona, jako dwa antagonizmy, mogą uaktywniać się w każdej dziedzinie i aktywności życia (politycznej, ekonomicznej, religijnej, społecznej, czy kulturowej). Przybierają formy zakamuflowane, próbujące narzucić własne prawa i właściwości. Anonimowość to przywilej, ale i broń. Dlatego kiedy staniesz naprzeciw zakamuflowanej tożsamości otwórz ogień!

Exhibition  ”Defence adaptation”, Torun
Milosc Gallery

A potential attack, conflict, or crisis situation may appear in various fields of social or purely biological functioning. The sense of anxiety and fear of jeopardy prompts us to premature reaction and prevention of potential incidents. The prevention gives us a sense of control. The attack may occur at any place and at any time. We fear what we do not know. The origins of threat are both in mental and physical realm. The same applies to defence system.

Norbert Delman, outlining the spectrum of potential threats, offers an airsoft game. This is paramilitary game using ASG (Airsoft Gun) weapon, replica firearms, for tactical exercises and trainings. Therefore, the exhibition takes the performative and educative form. Its title refers to the subject once taught in secondary schools [civil defence training] – comprising broadly understood civil defence, methods of protection against various threats, and preparation to deal with natural disasters. In this case, Polish word “przysposobienie” [adoption] has been replaced with “przystosowanie” [adaptation], in order to emphasize the tension between one’s own needs and the environment requirements.

The defence mechanism is activated at the time of attack, but the sense of threat and danger is a natural factor of everyday life. The defence adaptation is a process of developing features that allow surviving in a given environment or under a given circumstances. At the same time, it remains a constant training that enables readiness to take immediate action.

Attack and defence, as two antagonisms, can be activated in every area and activity of life (political, economic, religious, social, or cultural). They are taking camouflaged forms, which are trying to impose their own laws and properties. The anonymity is a privilege, but also a weapon. Therefore, when you stand in the front of disguised identity, open the fire! .

http://magazynszum.pl
http://obieg.pl
https://www.youtube.com

Fot. Tytus Szabelski 

11105228_380434675482073_7101196945398050339_o 10484371_384675608391313_5282186981533523671_o 11406569_384675778391296_2855549848251687292_o 11406106_384675618391312_999852714451808428_o 10287006_384675698391304_6883681492888009898_o

 

 

10488222_388667677992106_2865862265311724892_n 10348535_388667524658788_8037908064452380406_n 1513945_388667877992086_5119105982061082023_n 11108668_388667774658763_6349226994105550578_n 11666313_388667474658793_8235154761259774822_n