Quest

12291140_10206871072274328_1794577550723557661_o

Quest for fire


Wystawa  „Walka o ogień / Quest for fire”, Krakow
Gray house fundation

W czasie chłodnego formalizmu potrzebny jest żywioł, co rozpali umysły i poniesie zarzewie sztuki daleko poza jej granice! Przyszła zima. Powiało estetycznym chłodem i zmroziło do szpiku kości część sceny artystycznej. Formalizm bywa jednak niezmiernie nudny; tym bardziej, że gdzieś pod warstwą gęsiej skórki tli się potrzeba działań, które wyjdą poza zgrabne abstrakcyjne kompozycje, ocierając się o żar schowany pod zastygłą powierzchnią lawy. Potrzeba żywiołu!

Tegoroczne rozdanie zaproponowane przez jury konkursu Fundacji Grey House to piątka twórców, którym zdecydowanie bliżej do błota, tchnienia lasu i neotribalistycznych masek niż do chropowatych powierzchni lodowców i gładkich niefiguratywnych płócien. Za każdym z prezentowanych artystów stoi strategia angażująca z taką intensywnością temat, jak opisujący go język form. W oziębłej atmosferze współzawodnictwa przyjdzie im konkurować o, nomen omen, egzotyczną palmę pierwszeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=zscor4AwE7o
http://magazynsztuki.eu/index.php/wydarzenia/327-walka-o-ogien

Exhibition “Walka o ogień / Quest for Fire”,
Gray House Foundation, Cracow

In a time of cold formalism there is a need for an element which will inflame the minds and bear the embers of art far beyond its borders! Winter has come. Cold winds of aesthetics have blown and chilled to the bone a part of the art scene. And yet formalism is sometimes very boring; the more that somewhere under a layer of gooseflesh is a smoldering need to take actions that go beyond the graceful abstract compositions, rubbing the embers hidden under a surface of solidified lava. There is a need for an element! This year’s division proposed by the jury of the Grey House Foundation consists of five artists who are definitely closer to mud, the breath of the forest, and neo-tribalism masks than to the rough surface of glaciers and smooth non-figurative canvases. Behind each of the presented artists stands a strategy of engaging the subject with such intensity as the language of forms describing it. In the frigid atmosphere of rivalry they will have to compete to, coincidentally, take the proverbial cake.

https://www.youtube.com/watch?v=zscor4AwE7o
http://magazynsztuki.eu/index.php/wydarzenia/327-walka-o-ogien

10258179_988583811199599_4854243516671799378_o 1933243_988583767866270_4570659828666246398_o883585_988583781199602_2743821802220055849_o