S/S/S

11Norbert

S/S/S – Sweat / Suffer / Success


Wystawa  „S/S/S” Edinburgh Sculpture Workshop, Edynburgu
Kurator Dan Brown

Projekt na trzy miesięcznej rezydencji ESW / RSA w Szkocji, polegał na drastycznej zmianie ciała  przez skrajną dietę i harmonogram treningów przygotowany przy współpracy z osobistymi trenerami. Trzy miesięczny happening kończył się wystawą z obiektów tworzących narrację całego procesu. Była to próba stworzenia mostu między bardzo odległymi środowiskami jakimi są artyści i kulturyści. Mimo odległości obie te grupy cechują się takim samym zaangażowanie i determinacją. W oby przypadkach występują te same mechanizmy, i motywowane są tymi samymi instynktami. Praca odnosi się do strachu i ambicji. Powstaje pytanie co jest bardziej motywujące chęć odniesienie sukcesu czy strach przed porażką. Kulturyści tak jak artyści podporządkowują pod swoje aktywności całe życie, żyjąc w transie zachowują porządek i realizują cele, co nie raz przeradza się w obsesję

Zobacz wywiad >>>


Exhibition “S/S/S” Edinburgh Sculpture Workshop, Edinburgh
Curated by Dan Brown

The project from the three-month long EMS/RSA residence in Scotland was aimed to drastically change the body through extreme diet and training schedule prepared in cooperation with a personal trainer. The three-monthly happening ended  with an exhibition of objects forming the narrative of the entire process. It was an attempt to create a bridge between two very distant environments: artists and bodybuilders. Despite the distance, both groups are characterized by the same commitment and determination. The same mechanisms are present in both cases, both are motivated by the same instincts as well. The work refers to fear and ambition. The question arises about what is more motivating: desire for success, or fear of failure. Just like artists, bodybuilders subordinate their lives to physical activity, living in a trance, maintaining order, and achieving goals, which often turns into an obsession.

Watch interview >>>

10626572_10203748156403383_345475070934400693_n5762Norbert110639679_10204161160488227_8632365640964540002_n